Tietosuojaseloste

TLT-Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden henkilörekisterien tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten TLT-Group Oy ja sen konserniyhtiöt (”TLT”) käsittelevät henkilötietoja toiminnassaan.

Rekisteröidyistä henkilöistä käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

TLT voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. TLT tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

TLT-Group Oy ja sen konserniyhtiö (Turun Asennus- ja Luokkahitsarit Oy) Orikedonkatu 23, 20380 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Ville Salopää, [email protected], postiosoite: TLT-Group Oy, Orikedonkatu 23, 20380 Turku. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä TLT:n tietosuojavastaavaan kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Rekisterit, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

TLT käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakasrekisteri
  • asiakas- ja henkilötietoja käytetään TLT-Group Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.
  • TLT ei luovuta henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ilman perusteltua liiketoimintaan liittyvää syytä ja erillistä sopimusta.
 • maanomistajarekisteri
  • maanomistaja /kiinteistön omistaja tietoja käytetään kaukolämpöverkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa, maanomistajien yhteydenottoon ja sopimusten tekoon, reittien sopimiseen sekä reittien rakentamiseen Henkilörekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste 22.5.2018.
  • kiinteistörekisteri on säännöllinen lähde henkilötiedoille
  • annettuja tietoja ei luovuteta muuhun kuin varsinaiseen käyttötarkoitukseen.

4. Rekisterin tietosisältö

 • asiakasrekisteri
  • Asiakasrekisterin tiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, yhteyshenkilön tiedot: rooli asiakkaan yrityksessä, yritys, yhteysosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityskohtainen sopimustilanne.
 • maanomistajarekisteri
  • yhteystiedot, kiinteistötunnus, mahdollinen tilinumero. ​

5. Tietolähteet

 • asiakasrekisteri
  • asiakastietoja kerätään kirjallisesti ja suullisesti suoraan asiakkaalta sekä julkisista tietolähteistä.
 • maanomistajarekisteri
  • maanmittauslaitos, tilaajan suunnitelmat.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

TLT voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja aliurakoisijoilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja TLT:n toimeksiannosta ja lukuun. TLT siirtää ja luovuttaa tietoja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

7. Henkilötietojen siirto

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle TLT ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

TLT käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin lainsäädäntö, tehdyt sopimukset, asiakassuhde tai muu pakottava tarve vaatii.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

TLT huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. TLT on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. TLT:n käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita säilytetään lukituissa tiloissa. TLT on suojannut tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus mm:

 • saada tieto tallennetuista henkilötiedoista(tarkastusoikeus)
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti käyttämällä tietosuojavaltuutetun vakiolomaketta tai sopimalla käynnistä kohdassa 2. mainitun yhteyshenkilön kanssa. TLT voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. TLT voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin TLT ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että TLT ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.